Subotica Facade Redesign

TYPE: Facade redesign
LOCATION: Subotica, Serbia
YEAR: 2016
SIZE: /
STATUS: Competition proposal
CREDITS: M Arch. Stevanovic Nikola with MartArchitecture / M Arch. Nemanja Kordic, M. Arch Ema Stojkovic

Centralno gradsko jezgro Subotice kao i većine starih vojvodjanskih gradova karakterišu nasleđeni ogranični principi po kojima se grad razvijao koji ranom periodu.Današnje nasleđeno gradsko jezgro definisano je u doba Austrougarske kada su uvedeni sistemi urbanističke regulacije koje karakteriše ivična blokovska gradnja, visinska regulacija venaca objekata i poklapanje regulacionih i građevinskih linija. Ovakva urbanistička regulacija poslužila je kao osnov po kome se razviajo grad u okviru nje su se gradili obejkti različitih stilova koji su definisane blokovske srukture učinili heterogenim i stilski i programski bogatim. Savremeni trenutak je takav da je određeni broj objekata građevisnkog fonda ne odgovora prominentnoj poziciji koju zauzima u gradu ni po kapacitetu – visini i spratnosti, ni po funkciji i bonitetu, te je interpolacija graditeljski postupak koji se mora pažljivo implementirati na premetnoj lokaciji. Koncept ulične fasade teži da novu – veliku strukturu koja je zamenila niz od nekoliko nasleđenih manjih objekata predstavi kao usitnjenu, segmentisanu strukturu koja će svojom morfologijom, da održi karakter prostora gradskog jezgra. Fasada koristi ritam prekida volumena (zone lođa) da ovu temu segmentisanja iskoristi. Svako od novih fasadnih platana postaje segment za sebe koji se maksimalno prilagođava vencima susednih objekata i kroz primenjenu geometrijsku fasadnu plastiku izraženu kroz dekorativni slog opeke postaje nosilac identiteta. Vezivanje središnjeg volumena obejkta rešeno segmentisanjem (u donjoj zoni), a plitkim povlačenjem predposlednje etaže (bez strukturalnih promena) i izjednačavanjem boje i materijalizacija ostvarena je veza sa krovovima bočnih volumena. Poslednja etaža ostaje ekskluzivni – nezavisni volumen koji svoju vezu sa kontekstom ostvaruje na račun uklapanja venaca krovova i fasadnih platana ispod nje. Grad Subotica kao multikulturalna sredina obiluje arhitektonskim i kulturnim nasleđem nastalog u različitim periodima i pripada različitim arhitektonskim stilovima. Geometrijska oranamentika koja prisutna je na različitim prominentnim rađevinama ovog grada predstavlja ispiraciju da se u novoj građenoj strukturi – predmetnoj interpolaciji gradskog jezgra interpretira na nov način. Kroz slojeve opeke – gradivnog materijala prisutnog u graditeljskom nasleđu svih etničkih zajednica koje žive u Subotici ostvarena je tema tkanja i kuturnog prožimanja sveprisutnog u gradskom jezgru. Modularna polja fasadne opeke javljaju se ne samo kao funkcionalni elementi obloge, već i kao nosioci identiteta stambenih celina i elemenata prepoznavanja i orjentacije u okviru cele strukture.

 

 

RENDER 02

 

gradsko jezgro

koncept interpolacije

elements   patterns presek detalji

 

RENDER 01 (Large)

RENDER 03

RENDER 04

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *