Extension of City library – Novi Sad

Dogradnja gradske biblioteke u Novom Sadu / Extension of City Library – Novi Sad

Urbanistički kontekst

Svojim polozajem novi objekat formira front bloka ka Gimnazijskoj ulici. Gradska biblioteka i objekat antikvamice novim objektom objedinjeni su u jedinstvenu prostomu celinu što omogućava dalju ekstenziju biblioteke.
U novi objekat pristupa se kroz postojeću biblioteku.
Arhitektonski koncept

Koncept ekstenzije gradske biblioteke proizilazi iz teze da je savremena biblioteka izvor informacija sa neograničenim pristupom. lnformacijaje slobodna, nije i ne može biti materijalna stvar. lnformacija je poruka.
Biblioteka postaje VELIKA ČITAONICA i mesto okupljanja .
lzvori informacija su dostupni svima i u prostoru se nalaze svuda. U vizuelnom i funkcionalnom smislu prostori nove biblioteke su transparentni i “otvoreni” sa jasno čitljivim programskim celinama.
Dostupna interaktivnost predstavlja neposredni odnos izmedju izvora informacija i korisnika – korisnici mogu sami pristupati informacijama.

Spatial context

With its position, the new building forms the face of the block looking at Gimnazijska Street.
The City Library and the Antique shop are joined by the new building into a unique integral space which enables further
extension of the Library. The new building is accessed through the existing library.

Architectural concept

The concept of extension of the City Library results from the thesis that a contemporary library is a source of information with unlimited access. Information is free. It is not and cannot be material. Information is a message.
The Library becomes the reading room and a meeting point.
Information sources are available to everyone and are all around. Visually and functionally, the new library spaces are transparent and “open” with clearly discernible program parts.
Available interaction represents a direct relationship between the source of information and the user – users can access the
information on their own.

11 12         Web Web Web

17 16 Adobe Photoshop PDF